Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van NextEnergy. KvK: 84533048 in Utrecht. NextEnergy heeft respect voor je privacy en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er daarom voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. De bescherming van je persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks toch het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan:

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om jou energie (elektriciteit en gas) en eventueel aanvullende diensten te kunnen leveren hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.  Zo registreren wij o.a. jouw naam en e-mailadres en gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die jij opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan jou hebben gecommuniceerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die jij ons hebt gegeven om jou een product of dienst te kunnen leveren zoals hierboven beschreven, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen jouw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden. Als wij voor het verwerken van jouw persoonsgegevens derden inschakelen dan sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Reden van gebruik persoonsgegevens

  • Uitvoeren van de overeenkomst wanneer je bij ons producten en/of diensten afneemt;
  • Wij houden jou, als je daar toestemming voor geeft graag op de hoogte van nieuws rondom andersoortige producten en/of diensten van NextEnergy;
  • Als je vragen of klachten hebt, dan proberen we je zo spoedig mogelijk te helpen. Daarvoor hebben we in sommige gevallen wel je persoonsgegevens nodig;
  • Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden, dan hierboven genoemd willen gebruiken, vragen wij daar altijd van tevoren toestemming voor.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens zullen wij jou hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Verder bieden wij jou de mogelijkheid om je uit te schrijven wanneer je dat wilt. Bij mailings kan dit bijvoorbeeld door te klikken op ‘afmelden’ onderaan het bericht.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van onze overeenkomst of daarmee samenhangen bewaren wij conform wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb jij, indien van toepassing, recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: legal@nextenergy.nl

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.